Kongreye bildiri olarak kabul edilen ve tam metin yayınlanması için gönderilen makalelerde aşağıdaki biçimsel kurallara uyulmalıdır.

Araştırma makaleleri; Türkçe ve İngilizce Özet (Abstract), Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Tartışma, Sonuç, Kaynaklar bölümünden oluşmalıdır.

Derleme makaleler ise; Türkçe ve İngilizce özet, Giriş, Gelişme, Sonuç ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.

Giriş bölümü; ele alınan konunun çerçevesi çizilmeli, konunun önemi ve derlemenin amacı açıklanmalıdır. Gelişme bölümü; konu alanına ilişkin bir yapı oluşturulmalıdır.

Olgu sunumları; Özet (Türkçe ve İngilizce), Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar verilerek yazılmalıdır. Olgu sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraflar ve akış şemaları için gerekli izinler alınmalıdır.

Sayfa Yapısı ve Biçimi: Tüm makaleler 15 sayfayı geçmemelidir. Özetler ve kaynakça 15 sayfa sınırlamasına dahildir. Makale, Microsoft Word programında, A4 kağıt boyutunda, sayfanın her kenarından 2.5 cm boşluk kalacak şekilde, 1.5 satır aralığında, Times New Roman yazı tipi, 12 punto ile yazılmalı ve elektronik olarak kongre web sayfasından sisteme yüklenerek gönderilmelidir.

Ana başlıkların; (Giriş, Yöntem, Bulgular vb) ilk harfleri büyük, bold ve ortalanmış olarak yazılmalıdır.

Alt Başlıkların; İlk harfi büyük, italik, bold ve sola yaslanmış olmalıdır.

Özetler: Çalışmanın kongre bildiri sistemine kabul edildiği kelime sayısı (350 kelime en fazla) ve içerikte olmalıdır. Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler ayrı sayfalarda olmalı, 12 punto ile yazılmalıdır. Özette kaynak gösterilmemelidir.

Araştırma Makaleleri;

Giriş Bölümü; incelenen konu ile ilgili literatürdeki yaklaşım ve amaç yer almalıdır. Bu bölüm, amaç ya da araştırma sorusu/hipotezini içermelidir.

Yöntem Bölümü; Araştırmanın tipi, araştırmanın yapıldığı yer, araştırmanın evreni/ örneklemi, veri toplama araçları, yapılan işlem/müdahale (araştırma deneysel ya da yarı deneysel çalışma ise olmalıdır), verilerin değerlendirilmesi ve araştırmanın etik yönü (etik kurul izni/ kurum izni, bireylerden yazılı/sözlü onam alma) alt başlıklar şeklinde yazılmalıdır.

Bulgular Bölümü; Bu bölümünde elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistikleri (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma vb.), kullanılan istatistiksel testler, test ve olasılık (p) değerleri açık olarak yazılmalıdır.

Tablo ve Şekiller: Tablo numarası ve tablo başlığı tablonun üstünde, kelimelerin İlk Harfleri Büyük olacak şekilde bold, 12 punto olmalıdır. Tablo numarasından sonra nokta kullanılmalıdır. Tablolar dikey çizgiyi içermemelidir. Metin içinde her tabloya atıf yapılmış olmalıdır. Tablo içinde satır aralıkları 1 satır aralığında ve 10 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar tablonun altında “*”, “**” gibi işaretler kullanılarak, bir satır aralığı ile 10 punto olarak yazılmalıdır.

Şekil/grafik ve resimler: Sıra numarası ve başlığı olmalı, başlık şekil/grafiklerin altında yer almalıdır. Şekil/grafik ve resmin ismi sola yaslanmış, 12 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük ve bold yazılmalıdır.

Başka bir kaynaktan alınan tablo, şekil ve resimlerin altına dipnot olarak kaynak belirtilmelidir. Tablo, şekil ve grafikler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo, şekil, grafik ya da resimlerin toplam sayısı 6’yı geçmemelidir.

Tartışma Bölümü: Araştırmanın bulguları literatür ışığında, diğer çalışmaların sonuçlarıyla tartışılmalı ve yorumlanmalıdır.

Kaynaklar Bölümü;
Metinde yapılan atıfların tümü kaynakçada, kaynakçada olan kaynakların tümü de metinde bulunmalıdır. Kaynaklar APA 6 Sitilinde
(Bakınız http://dergipark.org.tr/download/journal-file/14398 ) hazırlanmalıdır.

“Makalelerin etik, bilimsel, yasal vb. kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.”